Elérhetőségek
Kapcsolat

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20/B

Levelezési cím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20/B

Telefon: (06 1) 225-6100

Fax: (06 1) 225-6193

E-mail: info@mvmegi.com

 


Integritást sértő események bejelentése

 

Az MVM EGI Zrt. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
 • korrupció,
 • csalás,
 • visszaélés. 

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. Az MVM EGI Zrt. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • az Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.


A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • Postai úton, levélben: MVM EGI Zrt. H-1117 Budapest, Irinyi József str. 4-20/B. – feltüntetendő: „Megfelelési Tanácsadó részére, s.k. felbontásra
 • E-mailben: compliance@mvmegi.com
 • Személyesen: MVM EGI Zrt. székhelyén, a vezérigazgatói szárnyban elhelyezett postaláda útján


 A bejelentések az MVM Zrt. részére is megtehetőek, amelyeket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • E-mailben: compliance@mvm.hu
 • Postai úton: MVM Zrt. Compliance Funkció részére, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.


Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton vagy személyesen kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.


Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az MVM EGI Zrt. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag az MVM EGI Zrt. erre kijelölt munkatársa férhet hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,
 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is s szükséges, hogy az MVM EGI Zrt. előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.
 • a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az Adatkezelési tájékoztató integritást sértő eseményt bejelentőknek című adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.